Välj en sida

Allmänna villkor – Webbutveckling

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Wezt IT & Media, härefter kallas Producenten, till Beställaren. För det fall att det i avtalet eller avtalets tillhörande bilagor finns bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall avtalets bestämmelser och avtalets tillhörande bilagor äga företräde. Beställare kan vara myndig fysiskt eller juridisk person.

2. Tjänster

Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som särskilt avtalats skriftligen i projektbeskrivningen. När avtalet är godkänd och påskrivet av Beställaren och projektet startat äger Beställaren ej rätt att lägga till / ta bort eller förändra specifikationen. Kommer Beställaren med ytterligare förändringar läggs de på en ”att göra lista” som tas efter projektet är klar och debiteras på gällande timkostnad. Beställaren får ej vidareförsälja Producentens tjänster.

3. Producentens åtaganden

 • Producenten åtar sig att:
  tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats skriftligen
 • fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar
 • utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt

4. Beställarens åtaganden

 • se till att innehållet i tjänsten uppfyller de krav som avtalats
 • använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar
 • säkerställa att tredje part inte äger rätt att ta bort eller förändra Beställarens tillgångar från Producentens driftställe i enlighet med avtalade villkor
 • ej nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Producentens system, vilka inte är avsedda för Beställaren
 • i rätt tid betala förfallna avgifter
 • ansvara för innehållets riktighet och laglighet i den information som tas emot eller överförs över Internet eller i Producentens system

5. Tredje parts rättigheter

Producentens ansvarar gentemot Beställaren att Producentens produkter inte kränker tredje parts rättigheter. Beställaren ansvarar gentemot Producenten för att Beställarens data, webbplatser och dylikt inte kränker tredje parts rättigheter. Beställaren skall hålla Producenten skadeslös från krav riktade mot Producenten från tredje man till följd av information som Beställaren ansvarar för.

6. Dröjsmål

Producenten är i dröjsmål när driftsättning infaller senare än tio(10) arbetsdagar efter avtalad tidspunkt för aktivering samt att detta inte beror på Beställaren och/eller omständigheter utanför Producentens kontroll. Är Producenten i dröjsmål är Beställaren berättigad till skälig ersättning. Ersättningen ligger på max 20 % av totalbeloppet.
Är Producenten i dröjsmål mer än 4 arbetsveckor, får Beställaren säga upp avtalet med omedelbar verkan. Beställaren äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Producentens dröjsmål än vad som anges i denna punkt. Producenten äger rätt att debitera Beställaren för skäliga kostnader som kan hänföras till dröjsmål orsakande av Beställaren.

7. Avgifter

Avgifter utgår enligt Producentens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörlig, fasta eller engångsavgifter. Har inte fast pris uttryckligen avtalats äger Producenten rätt att löpande justera priset. Avgiftsjustering skall på lämpligt sätt aviseras i förväg.
Producenten äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför Producentens kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalande tjänsten. Om Beställaren inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Beställaren befriar detta inte Beställaren från betalningsskyldighet.
Om inte annat följer av avtalet, medger Beställaren Producenten att debitera avgifter då tjänsten är aktiverad eller från tidigare datum då Beställaren börjat utnyttja tjänsten. Producenten har rätt att debitera Beställaren påminnelseavgift.

8. Betalning

Rörliga avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Fasta avgifter faktureras i årsvis i förskott, om inte annat avtalats. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto om ej annat överenskommits. Har full betalning inte skett senast trettio (30) dagar efter det att påminnelse tillsänts Beställaren äger Producenten rätt att inaktivera avtalade tjänster tills full betalning sker.
Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om tio (10) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. Producenten äger dessutom rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter. Om Beställaren byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Producenten. Producenten äger rätt att utföra kreditupplysning på Beställaren innan beställd tjänst startas. Beställaren skall snarast meddela Producenten om faktura anges felaktig. Sker detta inte inom skälig tid ( senast 7 dagar efter fakturadatum ) förlorar Beställaren rätt att göra invändning mot faktura.

9. Immateriella tillgångar

Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Producenten, är och förblir Producentens, eller dess licensgivares egendom. Beställaren erhåller genom avtalet rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Beställaren när full betalning har skett. Beställaren äger ej rätt att sälja vidare, duplicera, eller på annat sätt kopiera Producentens mjukvara. Beställaren äger rätt att använda mjukvaran på obestämd tid.

10. Risken för förmedlad information

Producenten är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten. Producenten är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförs från Beställaren till Producenten.

11. Ansvar för förmedlad informations innehåll

Beställaren ansvarar gentemot Producenten för att information som överförs till eller hanteras inom tjänsten ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning eller är att betrakta som störande och / eller oacceptabel eller kan skada Producenten eller annat. Beställaren får inte använda Producentens tjänster i avsikt att erhålla otillåten tillgång till system som är anslutna till Internet eller att i övriga handla på ett sätt som är straffbart enligt svensk eller andra länders lagstiftning.

Beställaren får inte heller vidta handlingar och överföringar som utgör en oproportionerligt stor belastning på Producentens servrar och tekniskt infrastruktur, som försämrar Internet-funktionen i sin helhet eller som väsentligen överträder gällande nätetikett. Det är inte tillåtet att utnyttja tjänsterna för olagligt material ( med vilket avses material som Beställaren inte har rätt att tillhandahålla eller lagra ).

12. Registrering av användare

Då Beställaren tecknar en tjänst registreras vissa upplysningar, i första hand namn, adress och e-postadress, i Producentens kunddatabas. Producentens hantering av sådan information omfattas av och överensstämmer med personuppgiftslagen.

Beställaren är förpliktad att löpande informera Producenten om eventuella ändringar i Beställarens fakturaadress och / eller e-postadress. Utebliven information till Producenten om ändrad fakturaadress och / eller e-postadress betraktas som ett väsentligt brott mot Beställarens förpliktelser enligt Avtalsvillkoren och berättigar Producenten till omedelbar inaktivering av Beställarens tjänster tills detta är åtgärdat, annars upphäva tjänsten helt.

13. Producentens skadeståndsansvar

Producentens ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Beställaren. Producenten ansvarar för skador som orsakas genom försummelse av Producenten eller av Producenten anlitad underleverantör. Producenten ansvarar inte i något fall för indirekta skada såsom utebliven vinst eller nyttja, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Beställaren kan tänkas göra.

Producenten ansvarar inte heller för skada för tredje mans egendom, hinder att uppfylla åtagande gentemot tredje man eller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Producenten. Producenten frånskriver sig således ansvaret för direkta eller indirekta förluster, inräknat driftstopp, följdskador, förlust av data och bearbetning av data. Om Producenten hålls ansvarig för Beställarens bruk av tjänsterna, ska Producentens ansvar i vidast möjliga utsträckning begränsas till ett belopp motsvarande den av Beställaren erlagda avgiften för innevarande tjänsteperiod.

14. Hävningsgrunder

Om part gör sig skyldiga till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast tjugo (20) dagar efter det att skriftliga anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra tecken på obestånd. När avtalet upphör förfaller också Beställarens rätt att nyttja Producentens tjänster.

15. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bland annat arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelser eller annat offentlig reglering, brist på transporter, energi/el avbrott, internetleverantörs driftstörningar, virusintrång, hackerattacker eller andra liknande omständigheter. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas så att rådande omständigheter tas i beaktande gällande dess skyldigheter.

16. Överlåtelse av avtal

Beställarens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från Producenten och ny avtalspart. Producenten äger rätt att överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt att helt eller delvis överlåta Beställarens avtal/tjänster samt sina rättigheter och förpliktelser till tredje part.

17. Sekretess

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part.

18. Ändring av villkor

Dessa allmänna villkor gäller under projektets gång och ändras inte under projektets gång.

19. Avtalsperiod

Avtalet gäller från den dag avtalet undertecknats av båda parter eller vid den tid när beställningen erhållits via Producentens publika beställningsrutin. Avtalet gäller under hela projektets gång och ev efterföljande drift.

20. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkningar av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) in allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman. Producenten äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan för obetalda fordringar för avtalande tjänster.